Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Η προκήρυξη έχει κλείσει)ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ & ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                Γιαννιτσά, 01/08/2019

                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.  49                Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών, στο πλαίσιο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του προτίθεται να προχωρήσει σε πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού (2 άτομα), Αποφοίτων ΠΕ, προκειμένου να παράσχουν ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, οικογενειών που διαβιούν κάτω από τα όρια φτώχειας.
                Το έργο, προϋπολογισμού 41.000,00 € και χρονικής διάρκειας τριών (3) διδακτικών ετών (2019 -2021) υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης(ΣΒΑΑ) του Δήμου Πέλλας, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ)
για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Έχοντας υπόψη:
·     Την υπ' αριθ. 3723/14-7-2017 Απόφαση έγκρισης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Γιαννιτσών,

·   Την υπ' αριθ. 3726/14-7-2017 (ΦΕΚ 2862/Β/21-8-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη για τον ορισμό του Δήμου Πέλλας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020,

·    Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», που αφορούν την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν,

·    Την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/C262/01,

·  Το με αρ.πρ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-07-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων»,

·  Το με αρ.πρ. 115150/ΕΥΚΕ4023/2-11-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων,

·   Την με αρ.πρωτ. 5123/19-9-2018 (Κωδικός: 121.9iii) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09B «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ»,

·       Την από 9/12/2018 απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών περί υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» με άξονα προτεραιότητας ΑΞ09Β ΑΞ09B «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ», και τίτλο « Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων στην περιοχή παρέμβασης  της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης των Γιαννιτσών, για τις ανάγκες του Κοινωνικού Φροντιστηρίων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών, 

·      Το ΤΔΠ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»,

·   Το με αρ.πρ. 5780/13-3-2019 (ΕΥΔ: 1571/13-3-2019) έγγραφο του Δήμου Πέλλας για την αξιολόγηση της πρότασης,

·       Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ,

·  Την με αρ. πρωτ. 1641/15-3-2019 θετική εισήγηση της προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονία.

·  Την απόφαση ένταξης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037929 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

·     Την από 10 Ιουλίου 2019 απόφαση αποδοχής του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με ίδια Μέσα τους Υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5037929.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού  Αποφοίτων ΠΕ από τμήμα Ειδικής Αγωγής  ή  ΠΕ με σεμινάριο Ειδικής Αγωγής, τουλάχιστον 400 ωρών και παιδαγωγική-διδακτική επάρκεια στη διαχείριση θεμάτων μαθησιακών δυσκολιών, για τις ανάγκες του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών. Η απασχόληση αφορά πενθήμερη εργασία έξι (6) ωρών ανα ημέρα κατα την περίοδο λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Η παραπάνω πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης για την «Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Γιαννιτσών»  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Θέσεις εποχικού προσωπικού

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Απαιτούμενα προσόντα


11.1    ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεώνονται να προσκομίσουν σε κλειστό φάκελο τα εξής:

1.      Αίτηση (για να την κατεβάσετε πατήστε εδώ)
2.      Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
3.      Βιογραφικό σημείωμα
4.      Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση και ισχύ αυτού όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ
5.      Βεβαίωση ανεργίας πρόσφατης έκδοσης από τον ΟΑΕΔ
6.      Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
7.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8.      Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση συµµετοχής και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή, β) ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, γ) για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άντρες) ή νόμιμης απαλλαγής από την στράτευση,  και δ) ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται τους όρους της προκήρυξης
9.      Πιστοποιητικά απόδειξης (πιστοποίησης των) πρόσθετων  προσόντων (γνώση αγγλικών – γνώση χρήσης Η/Υ)
10.   Βεβαίωση εθελοντικής εργασίας σε κοινωνικές δομές

Οι προσληφθέντες θα προσκομίσουν απόσπασμα Ποινικό Μητρώου κατά την υπογραφή της σύμβασης.  Προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πέλλας

2.      ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ


3.      ΕΠΙΛΟΓΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει µε απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών, μετά από σχετική εισήγηση της Τριµελούς Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού πρόσληψης και αξιολόγησης προσωπικού, ανάλογα µε τη διαδικασία και τα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στην παρούσα. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωτικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητας του.

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου (Πλατεία Αγίου Γεωργίου – 58100 Γιαννιτσά) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου (http://inag-gr.blogspot.com/). Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις µέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ηµερών από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.  Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού µε την κατάρτιση των οριστικών Πινάκων Κατάταξης.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει µε βάση τους παραπάνω πίνακες. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου επί της τελικής βαθµολογίας όλων των υποψηφίων.  


4.      ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και την υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ στην διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Γεωργίου – 58100 Γιαννιτσά – υπόψη π. Γεωργίου Σιδέρη – τηλ. 23820 22714. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση στην ηλεκτρονική σελίδα του Ιερού Ναού: www.inag-gr.bogspot.gr
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου